تفسیری بر غزل شماره 127 - Visits : 2740
روشنی طلعت تو ماه ندارد....پیش تو گل رونق گیاه ندارد گوشه ابروی توست منزل جانم......خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد
{ Download }